கிராம தொழிலக பயிற்சி கல்வி படிவ இணைப்பு ( ITI HOLDERS ) 

மற்றவர்களுடைய தகவலை பதிவு செய்யும் முன் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தெரிவிக்கவும்.


Note**: 
please make sure your datas are correct before you press the submit button   !!!

your infomation are stored in moothakurichi.com database  @2012**  . 
To retreive  your info please send mail to news@moothakurichi.com.